Działania informacyjne i promocyjne

Nazwa operacji: Wdrożenie nowych i udoskonalenie istniejących procesów technologicznych wraz z niezbędną rozbudową zakładu przetwórstwa rybnego Libru Sea.

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Planowane efekty operacji: Wprowadzenie do Zakładu Przetwórstwa Rybnego Libru Sea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nowego procesu produkcyjnego w zakładzie. W wyniku realizacji operacji zostaną wprowadzone nowe i znacząco ulepszone procesy, w wyniku których powstaną nowe produkty, tym samym operacja przyczyni się do wzrostu zagospodarowania produktów ubocznych powstałych na skutek głównej działalności związanej z przetwarzaniem produktów rybnych oraz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

Wartość operacji: 7 972 333,75 PLN

Wysokość dofinansowania: 3 000 000,00 PLN

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.


Nazwa operacji: Zakup maszyn i urządzeń w celu wdrożenia nowego procesu
technologicznego, wzrostu zagospodarowania produktów ubocznych, zmniejszenia
oddziaływania na środowisko oraz poprawy BHP w zakładzie Libru SEA Sp. z
o.o.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze”.

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Planowane efekty operacji: Planowana do realizacji operacja pn. „Zakup
maszyn i urządzeń w celu wdrożenia nowego procesu technologicznego, wzrostu
zagospodarowania produktów ubocznych, zmniejszenia oddziaływania na
środowisko oraz poprawy BHP w zakładzie Libru SEA Sp. z o.o.”

W wyniku realizacji operacji Beneficjent przyczyni się do:

Wartość operacji: 6 288 012,89 PLN.
Wysokość dofinasowania: 2 556 102,80 PLN.

X