Działania informacyjne i promocyjne

Nazwa operacji: Wdrożenie nowych i udoskonalenie istniejących procesów technologicznych wraz z niezbędną rozbudową zakładu przetwórstwa rybnego Libru Sea.

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Planowane efekty operacji: Wprowadzenie do Zakładu Przetwórstwa Rybnego Libru Sea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nowego procesu produkcyjnego (pieczenia) oraz znacząco udoskonalonego procesu (wędzenie na parze), które pozwolą na wytwarzanie nowych produktów, dotychczas nieprodukowanych

w zakładzie. W ramach inwestycji Wnioskodawca rozbuduje halę produkcyjną w celu posadowienia w niej niezbędnych maszyn i urządzeń, a także przebuduje istniejące pomieszczenia na potrzeby socjalne pracowników zakładu. W wyniku realizacji operacji zostaną wprowadzone nowe i znacząco ulepszone procesy, w wyniku których powstaną nowe produkty, tym samym operacja przyczyni się do wzrostu zagospodarowania produktów ubocznych powstałych na skutek głównej działalności związanej z przetwarzaniem produktów rybnych oraz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

Wartość operacji: 7 972 333,75 PLN

Wysokość dofinansowania: 3 000 000,00 PLN

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

X