Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności dla serwisu librusea.pl (dalej jako „Serwis”). Administratorem serwisu librusea.pl jest Libru Sea Sp. z o.o. z siedzibą: Strzebielinko 24, 84-250 Gniewino, NIP: 5882435434, REGON: 369437580. Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej RODO.

Administrator Serwisu dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących użytkowników Serwisu. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

DANE OSOBOWE

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Libru Sea Sp. z o.o.

Strzebielinko 24, 84-250 Gniewino

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 – poczty elektronicznej: biuro@librusea.pl

 – poczty tradycyjnej: Strzebielinko 24, 84-250 Gniewino

 – telefonu: 797 633 002

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 – w celu kontaktu e-mail w zakresie udzielenia odpowiedzi na wysłaną do nas wiadomość, przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail;

 – w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu, ułatwienia korzystania z Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez serwis librusea.pl

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesów rekrutacji, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 – kiedy osoba, której dane dotyczą, zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

 – kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);

 – po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

– organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą;

– dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

– żądania dostępu do swoich danych osobowych;

– żądania sprostowania swoich danych osobowych;

– żądania usunięcia swoich danych osobowych;

– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

– dostępu do danych osobowych;

– uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

– uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@librusea.pl

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@librusea.pl

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

– Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

– Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

– wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

– wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@librusea.pl

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

– kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

– gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

– Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

– gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@librusea.pl

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

– przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

– przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@librusea.pl

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@librusea.pl

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@librusea.pl

X